Wie zijn wij

Protestantse Wijkgemeente Jozefkerk als gemeente 

De Jozefkerkgemeente is een hartelijke, betrokken en eigentijdse gemeente, waar iedereen welkom is. Zij bestaat uit trouwe gemeenteleden, maar staat ook open voor wie zo nu en dan ter kerke gaat. De Jozefkerk heeft een duidelijke koers, en is tegelijkertijd een open en gastvrije gemeente, waartoe eenieder die dit wenst kan behoren. 

De Jozefkerkgemeente komt samen rondom het scheppende en bevrijdende Woord van God, die zij als haar Heer herkent in Jezus Christus. Zij wil zich door zijn Geest laten inspireren. De Jozefkerkgemeente weet zich bezield door de Bijbel en wil ook, bewust als zij zich is van haar apostolaire opdracht, anderen daarmee in contact brengen. Zij voelt zich verbonden met de protestantse traditie en wil wat waardevol is in die traditie op een aansprekende manier verbinden met het dagelijkse leven van mensen.  

De wijkgemeente Jozefkerk noemt zich ‘open-confessioneel’ om onder meer de volgende redenen: 

  • Ze is en wil naast geografische wijkgemeente ook modaliteitsgemeente zijn, namelijk een thuis voor die gemeenteleden die zich vooral verbonden weten met de confessionele geloofsrichting. 
  • Door zich ‘hervormd’ te blijven noemen, wil de Jozefkerk enkele zaken behouden die kenmerkend zijn voor haar cultuur, komend uit de traditie van de volkskerk: gemoedelijkheid in de omgang met elkaar, en bij onderlinge verschillen streven naar consensus.  
  • In de prediking ligt het accent op de verlossingsdaden van Jezus Christus. Verlossing van de mensheid wordt meer van Hem dan van mensen verwacht. De prediking is gericht op de verhouding God-mens, waarbij God de eerste is en blijft. Bij de vraag hoe gemeenteleden hun geloof vormgeven in hun dagelijkse leven (ethiek, politiek) is de prediking bescheiden, en daarin wordt grote ruimte gegeven aan eigen persoonlijke verantwoordelijkheid.
  • Gehecht wordt aan een prediking die persoonlijk en pastoraal is: troostend, inspirerend, bemoedigend. 
  • De omgang met de Bijbel in prediking, catechese en kringwerk is gelovig-aanvaardend. Door rekening te houden met de context en de grote bijbels-theologische lijnen blijven we uit de buurt van fundamentalisme, biblicisme, kortom: kort-door-de-bocht-uitleg. 
  • In jeugdwerk, catechese en kringwerk proberen we jong en oud toe te leiden tot het ontwikkelen van een persoonlijke geloofsband met de Heer. Bij de keuze van methodes wordt gekeken of daarin het gezag van de Bijbel aanvaard wordt. Bovendien proberen we elkaar aan te moedigen tot een positieve houding naar de Kerk, niet omdat ze volmaakt is, maar omdat ze Gods Kerk is. 
  • In het kringwerk is zowel ruimte voor evangelisatie (Alpha-cursus), toerusting (volwassenencatechese) en een aantal Bijbelkringen als het geloofsgesprek (diverse huiskamerkringen). 

Het is in de komende jaren een uitdaging om, met behoud van identiteit zoals hierboven beschreven, wegen te zoeken om het geloof over te dragen naar komende generaties en uit te dragen in de samenleving. De onvermijdelijke spanning tussen enerzijds belijden, traditie en vertrouwdheid, en anderzijds openheid en vernieuwing, willen we handhaven. Zij voorkomt eenzijdigheid en zorgt voor een vruchtbare dynamiek die de gemeente en haar geloof levend houdt.

Ga naar de inhoud