Herziening voorlopig besluit van de wijkkerkenraad

Herziening voorlopig besluit wijkkerkenraad Jozefkerk
De wijkkerkenraad heeft in zijn vergadering van 7 februari gesproken over het door de Algemene Kerkenraad (AK) op 5 februari vastgestelde ‘Voorstel voor de structuur en organisatie’ van de Protestantse Gemeente in Assen (PGA). De huidige wijken en wijkkerkenraden zullen in deze nieuwe structuur worden opgeheven en worden vervangen door één kerkenraad. Hierbij zullen de diverse geloofsuitingen binnen de gemeente worden geborgd binnen werkgroepen. Het mandaat dat deze kerkenraad aan de verschillende werkgroepen geeft, is daarbij bepalend voor de bestuurlijke zeggenschap die de betreffende werkgroep heeft om haar eigen besluiten te kunnen nemen voor de invulling van de geloofsbeleving.
De wijkkerkenraad staat in principe positief tegenover dit besluit en heeft voldoende vertrouwen in de verdere uitwerking van de structuur en stelt vast dat de AK hiermee een concreet voorstel heeft gedaan om de geloofsuitingen binnen de Protestantse Gemeente in Assen te kunnen borgen. Dit geldt ook voor de open-confessionele identiteit.
Deze constatering betekent dat de wijkkerkenraad zijn op 13 november jl. vastgestelde voorlopig besluit dient te herzien. Daarnaast betekent deze ruimte die de AK aan de geloofsuitingen binnen de gemeente wil geven, dat er op dit moment geen reden is om de leden van de wijkgemeente Jozefkerk samen te brengen in een wijkgemeente van bijzondere aard. Dit (pro forma) verzoek d.d. 12 december jl. aan de AK wordt dan ook ingetrokken.

Hoe is de wijkkerkenraad tot dit herziene besluit gekomen?
De wijkkerkenraad streeft naar een toekomst binnen de PGA, waarbij hij de samenwerking met de andere wijkgemeenten wil opzoeken en bevorderen. De wijkkerkenraad heeft er op dit moment voldoende vertrouwen in dat de open-confessionele identiteit geborgd is in de beoogde structuur, zonder dat er een concrete visie op ‘kerk-zijn’ aan ten grondslag ligt (in die zin hoe er wordt omgegaan met de verschillende geloofsuitingen binnen de veelkleurige PGA) en de structuur nog niet (kerkordelijk) is uitgewerkt.
De wijkkerkenraad wil nog wel opmerken, gelet op het bovenstaande, dat het een spannende en onzekere stap is. Desalniettemin wil de wijkkerkenraad graag vooruit kijken en zich inspannen voor een nieuw te vormen gemeente. Voor de wijkkerkenraad is het van wezenlijk belang dat de taken en bevoegdheden zoveel mogelijk bij de werkgroepen worden belegd en dat die ene kerkenraad met name faciliterend optreedt.
De komende periode zullen verschillende kerkenraadsleden van de wijkgemeenten samenkomen in een werkgroep om afspraken te maken over de rol, taken en bevoegdheden van de werkgroepen. Daarbij is het voor de wijkkerkenraad belangrijk dat de onderling gemaakte afspraken, welke worden vastgelegd in een ‘plaatselijke regeling’, worden getoetst aan de kerkorde door een onafhankelijk deskundige.

Hoe verder?
Over het bovenstaande wil de wijkkerkenraad graag de mening van de gemeente horen. Daarom wordt er een gemeenteberaad gepland op donderdag 29 februari as.

Namens de Wijkkerkenraad,

René de Vries, scriba

 

Ga naar de inhoud